Interdebt maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Algemene voorwaarden Interdebt (KvK 73745413)

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten die door een opdrachtgever aan Interdebt worden verstrekt cq. die door Interdebt worden verricht. Indien ze eenmaal van toepassing zijn, zijn de voorwaarden automatisch ook op toekomstige overeenkomsten tussen Interdebt en opdrachtgever van toepassing.

Onder ‘opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met Interdebt een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n);
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar in de van opdrachtgever afkomstige stukken wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Door het enkel geven van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden en hij wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonisch, of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van de zijde van Interdebt.

Artikel 2 Inspanningsverbintenis
Voor alle opdrachten, werkzaamheden en diensten aan cq. van Interdebt geldt dat deze een inspanningsverbintenis betreffen. Dat betekent dat voor opdrachten, werkzaamheden en diensten geen resultaat kan worden gegarandeerd.

Alle door Interdebt verstrekte adviezen worden alleen verstrekt bij wijze van niet-bindende informatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Interdebt heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een opdracht geheel of gedeeltelijk te weigeren, zonder dat daaruit enige schadeplichtigheid voort kan vloeien.

Artikel 3 Opdracht
Alle opdrachten worden geacht te zijn neergelegd in een overeenkomst van opdracht met Interdebt. Derden kunnen aan de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Interdebt ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 4 Informatieverstrekking
Opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij opdrachtgever steeds tijdig aan Interdebt alle informatie, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Interdebt is, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van Interdebt leiden.

Artikel 5 Werkzaamheden voor opdrachtgever
Partijen komen voorafgaand aan de werkzaamheden overeen welke werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zullen worden uitgevoerd, op het terrein van:
•  Debiteurenbeheer
•  Pre-incasso advies
•  Incassowerkzaamheden

Interdebt is gerechtigd om in het kader van de verstrekte opdracht die werkzaamheden uit te voeren die zij noodzakelijk acht om tot een zo optimaal mogelijke uitvoering van de opdracht te komen. Dat betekent dat Interdebt gerechtigd is om betalingsregelingen met debiteuren van opdrachtgever te treffen. Voor het treffen van gerechtelijke maatregelen zal steeds vooraf overleg plaatsvinden met opdrachtgever.

Artikel 6 Inschakelen van derden
Bij het inschakelen van derden zal, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, van tevoren overleg gepleegd worden met opdrachtgever, en zal bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid betracht worden. Interdebt is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden of door hen veroorzaakte schade. Opdrachtgever stemt ermee in dat Interdebt aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

Artikel 7 Kosten
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium dat opdrachtgever aan Interdebt dient te betalen, berekend op basis van de bestede tijd, vermenigvuldigd met het periodiek vast te stellen uurtarief en vermeerderd met kosten van ingeschakelde derden, overige kosten, en vermeerderd met BTW. Zoveel mogelijk zal worden getracht kostenneutrale afspraken te maken met de opdrachtgever.

Artikel 8 Betaling
In beginsel wordt er maandelijks gedeclareerd, tenzij andere afspraken omtrent de kosten van Interdebt zijn gemaakt. Alle declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening te zijn voldaan. Bij gebreke daarvan kunnen de werkzaamheden worden opgeschort en wordt de wettelijke rente in rekening gebracht. Interdebt is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever tevens incassokosten verschuldigd, die berekend worden conform de Wet Incassokosten. Verrichte betalingen worden eerst in mindering gebracht op de verschuldigde rente en incassokosten en daarna op de openstaande hoofdsom.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst
Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van alle tot het moment van beëindiging gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden.

Artikel 10 Verrekening
Interdebt bevordert dat aan opdrachtgever toekomende bedragen zo snel mogelijk aan opdrachtgever worden doorbetaald. Door het verstrekken van een opdracht verleent opdrachtgever reeds nu toestemming de door Interdebt ten behoeve van opdrachtgever ontvangen bedragen, te verrekenen met bedragen die opdrachtgever op basis van ontvangen declaraties aan Interdebt verschuldigd is.

Artikel 11 Intellectuele eigendom
Interdebt behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de werken die zij gebruikt, heeft gebruikt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van een opdracht voor opdrachtgever. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de door Interdebt voor opdrachtgever vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, tenzij deze werken daarvoor uitdrukkelijk zijn bedoeld, hetgeen uit de aan Interdebt verstrekte opdracht dient te blijken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Interdebt is beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak in het lopende kalenderjaar. Alle aanspraken vervallen indien deze niet schriftelijk en onderbouwd zijn ingediend bij Interdebt binnen zes maanden nadat de feiten en omstandigheden waarop de aanspraak wordt gebaseerd, bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn.

Opdrachtgever vrijwaart Interdebt tegen aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, in het bijzonder indien deze aanspraken het gevolg zijn van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Artikel 13 Archief
Interdebt bewaart ieder dossier na beëindiging van de werkzaamheden gedurende 5 jaar, waarna het Interdebt vrij staat het dossier te vernietigen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle met Interdebt gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De rechter in Breda is bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat uit de rechtsverhouding tussen Interdebt en opdrachtgever voortvloeit.